Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd 

Katastriüksuste jagamine

Katastriüksuste liitmine

Katastriüksuste piiride muutmine

Kontrollmõõtmine

Geodeetiline mõõdistamine

Geodeetilised alusplaanid (geoalused ehk topod) erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks, ehitusloa taotlemiseks.

Ehitusjärgne kontrollmõõtmine (kasutusloa taotlemiseks)

Tegevuslitsentsid:

645 MA-k (maakorraldustööde litsents)

MTR reg. nr: EG10558430-0001

ehitusgeodeetilise tööd (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus) 

ehitusgeodeetilise uuringud

Tehnilised vahendid:

Trimble R10 GNSS reaalaja GPS

Topcon GTS-211D elektrontahhümeeter

AutoCAD joonestusprogramm